வீட்டில் டிவி சோகேஸ் வாஸ்து படி எங்கு வைக்க வேண்டும்? /Right place for TV according to Vastu

television vastu,TV vastu shastra | Vastu Dosh ,What is the right place for your TV ,#bedroom ,#vastutips ,#home ,#ceiling ,#oval, #shape ,#window, #mirror, #bed, #electronic ,#gadgets ,#tv, #led ,#south, #west ,#wall ,#vastu ,#vastuconsultant ,#vastuexpert ,#vastushastra,தொலைக்காட்சி வாஸ்து படி எங்கு வைக்க வேண்டும்,வீட்டில் டிவி சோகேஸ் வாஸ்து படி எங்கு வைக்க வேண்டும்? ,Right place for TV according to Vastu ,Tv vastu in tamil, வாஸ்துப்படி டிவி எங்கே வைக்க வேண்டும் ,டிவி வாஸ்து,television vastu,TV vastu shastra | Vastu Dosh ,What is the right place for your TV ,#bedroom ,#vastutips ,#home ,#ceiling ,#oval, #shape ,#window, #mirror, #bed, #electronic ,#gadgets ,#tv, #led ,#south, #west ,#wall ,#vastu ,#vastuconsultant ,#vastuexpert ,#vastushastra,எல்இடி டிவி வாஸ்து