வாஷிங் மெஷின் வாஸ்து படி எங்கு வைக்க வேண்டும் |Washing machine place as per vastu

வாஷிங் மெஷின் வாஸ்து படி எங்கு வைக்க வேண்டும்,laundry washing machine, POSITIONING OF ROOMS IN EIGHT DIRECTION AS PER VASTHU,Washing machine place as per vastu shastra , Washing machine vastu in tamil, துணி துவைக்கும் திசை, துணி துவைக்கும் கல் வாஸ்து, ஆட்டுக்கல் வாஸ்து, துணி துவைக்கும் இயந்திரம்,Place for washing machine as per vastu,chennai vastu,place for washing machine as per vastu ,Vastu Tips for Washing Machine,Where to Keep Washing Machine in House,