மேல்நோக்கு நாள்

மேல்நோக்கு நாள்
மேல்நோக்கு நாள்

 

 

 

 

 

மேல்நோக்கு நாள் என்பது பண்டைத் தமிழர் தம் வானியல் அறிவு கொண்டு கணக்கிட்ட நாட்களுள் ஒன்றாகும். நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து ஞாயிற்றின் இருப்பிடத்தையும் புவியைச் சுற்றி வரும் நிலவின் நிலையையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு, மேல்நோக்கு நாள், கீழ்நோக்கு நாள் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. மேல்நோக்கு நாட்களில் கூறைபோடுதல் போன்ற பூமிக்கு மேல் செய்யும் வேலைகளையும் கீழ்நோக்கு நாட்களில் கிணறு தோண்டுதல், கடைகோல் போடுதல் போன்ற நிலத்தி்ற்குக் கீழே செய்யும் வேலைகளைச் செய்யலாம் என்றும் தமிழர்களிடம் நம்பிக்கை உள்ளது.

ஒரு நாளின் நட்சத்ரங்களின் அடிப்படையில் அதனை மேல்நோக்கு நாள் என்று கணக்கிடப்படுகிறது.

ரோகினி
திருவாதரை
பூசம்
உத்திரம்
உத்திராடம்
திருவோணம்
அவிட்டம்
சதயம்
உத்திரட்டாதி
மேலே குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் கொண்ட நாட்களை மேல்நோக்கு நாள் எனப்படுகிறது.

vastu consultant in Qatar,
vastu consultant in bahrain,
vastu consultant in dubai,
vastu consultant in Oman,
vastu consultant in saudi arabia,
vastushastra consultants for office,
vastushastra consultants for property,
vastushastra consultants for residence,
vastushastra consultants for shops,
vastushastra consultants for factory,
vastu house plans for 40×60,
indian vastu in tamil,
indian vastu in tamil language,
vastu building plans,
vastu for main entrance,
list of tamil vastu days 2018
tamil vastu pariharam,
tamil vastu palangal,
vastu astrology in tamil,
vastu architecture,
a perfect vastu house,
vastu bhagwan,
vastu height of building,
vastu images,
Vastu for Industry,
the best vastu consultant in chennai,
vastu consultant in erode,
vastu consultant in trichy,
vastu consultant in Tiruppur,
vastu consultant in tirupur,
vasthu consultant in Tiruppur,
best vasthu consultant in tirupur,
vasthu consultant in tirupur,
vasthu consultant in Tiruppu