மாடிஅறை கட்டி சும்மா போடலாமா/செங்கல்பட்டு வாஸ்து வாடிக்கையாளர்/ மாடி அறைகள் வாஸ்து

புது வீடு கட்டி போகும் போது அலங்கார விளக்குகள் போடலாமா?,மாடிஅறை கட்டி சும்மா போடலாமா,செங்கல்பட்டு வாஸ்து வாடிக்கையாளர்,அடுக்கு மாடி வீடு,மேல் மாடியில் படுக்கை. அறை , தெற்கு பார்த்த வீடு நல்லதா,பூஜை அறை வாஸ்து, மாடி வீடு வாஸ்து, வீட்டில் அலுவலக அறை வாஸ்து, லாப்ட் வாஸ்து, அக்னி மூலை வாஸ்து, தென்மேற்கு திசை வாஸ்து, வீட்டின் வாஸ்து அமைப்பு, போர்டிகோ வாஸ்து