மக்கள் வாஸ்து/Arukkani Jagannathan/ஆயாதிவாஸ்து

பணம் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் என்றுமே பற்றாக்குறை வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது என்று நினைக்கின்ற மக்கள் வாஸ்து ரீதியாக எதைச் செய்தால் அது நடக்கும் என்றால், மிகப் பெரிய அளவில் பணம் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் துணைபுரிவது என்றால் எனது வாஸ்து பயணத்தில் கண்டுபிடித்த விஷயம். தென்மேற்கு அறையை அது படுக்கையறை யாகத்தான் இருக்கும் அதனை உயந்த அமைப்பில் அமைக்கவேண்டும் மற்ற அனைத்து அறைகளையும் விட ஒரு 16 அடிக்கு உயர்த்தி அமைக்கும் பொழுது, நிச்சயமாக பணம் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் வெற்றி உண்டு.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

Arukkani Jagannathan.
வாஸ்து மற்றும்

ஆயாதிவாஸ்து நிபுணர்.

நல்லதே நினைப்போம்.
நம்பிக்கையோடு
செயல்படுவோம்.
நலமாக வாழ்வோமாக.

whatsapp : +91 99418 99995
phone: +91 99413 99992

www.chennaivasthu.com
www.chennaivastu.com
www.chennaivastu.in
www.chennaivasthu.in

https://www.facebook.com/chennaivasthu/