நாளும் கோளும் நலிந்தோர்க்கு இல்லை / Erumapatti vastu / எருமைப்பட்டி வாஸ்து

நாளும் கோளும் நலிந்தோர்க்கு இல்லை,Erumapatti vastu,நாளும் கிழமையும் நலிந்தோர்க்கு இல்லை,எருமைப்பட்டி வாஸ்து சென்னை,நாளும் கோளும் நம்மை என்ன செய்யும்?,vastu based house in namakkal , vastu consultant in erumapatti, DAYS AND STARS NOT FOR POOR,பத்தில் பாம்பு இருந்தால் பணம் பறந்து வரும்,ஜோதிட பழமொழிகள்,வாஸ்து பழமொழிகள்,