தென்மேற்கு பால்கனி வைக்கலாமா?/ தென்மேற்கு குறைபாடுகள்/south west balcony is good / chennai vastu

வாஸ்துஅமைப்பில் தென்மேற்கு பால்கனி சரியானதா,தென்மேற்கு பகுதியில் உள்ள குறைபாடுகள்.தென்மேற்கு பால்கனி வைக்கலாமா,தென்மேற்கு மூலை,பால்கனி ,south west balcony is good,There is a balcony in the South West corner of my flat,bedroom with balcony vastu, yellow bulb in south west direction, colour for south west bedroom, vastu remedies for south west corner, south west room vastu, vastu pyramid for south west toilet, kitchen sink in south west corner, south west corner vastu in tamil,