திருவாதிரை நட்சத்திர கோவில்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திரத்திற்குரிய முக்கிய ஸ்தலம் சேங்காலிபுரம். மற்ற தலங்கள் – சிதம்பரம், அதிராம்பட்டினம்.பட்டிஸ்வரம்.