தமிழ் வாஸ்து பழமொழிகள்

சாஸ்திரம் பாராதவீடு.

சமுத்திரம் பார்த்த வீடு தரித்தரம்,

சிறுகக் கட்டி பெறுக வாழ்,

முதற்கோணல் முற்றும் கோணல்,

பச்சமண்ணும் சுட்டமண்ணும் ஒட்டுமா,

கட்டினவனுக்கு ஒரு வுடு கட்டாதவனுக்கு ஊரெங்கும் வீடு,

கிடக்கிறது ஒட்டுதிண்ணை கனவுகாண்கிறது மச்சுவீடு,

வீட்டைக்கட்டிப்பார் கல்யாணம் செய்துபார்,

வீடு அசையாமல் தின்னும்,யானை அசைந்து தின்னும்,

வீட்டில் குளவி கூடு கட்டினால் பிறப்பு

நாய் பள்ளம் தோண்டினால் இறப்பு,

வீட்டிற்கு தேவை ஒரு வாசப்படி பூட்டுக்கு தேவை ஒத்தசாவி,

அழுகுற வீட்டில் இருந்தாலும் ஒழுகுற வீட்டில் இருக்கக்கூடாது,

சுகுணசுந்தரி இல்லாத வீடு சுடுகாடு
நாடு சுற்றினாலும் வீடு வந்துசேர வேண்டும்.
அரசன் இல்லாத நாடு புருசன் இல்லாத வீடு,
அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு அதிகாரம் வந்தால் அண்டை வீட்டு காரனுக்கு இரைச்சல் லாபம்.
அண்டை வீட்டுகாரனும் பிட்டத்து சிரங்கும் ஆகாது,
இல்லை என்கிற வீட்டில் பல்லியும் சேராது.
சிந்தின வீட்டில் சேராது மங்கின வீட்டில் வாராது.
அருமை இல்லாத வீட்டில் எருமையும் குடியிராது.

தமிழர்களின் பழமொழி திசைகள் பற்றி, வடக்கே உறக்கிணறு,வாசலிலே பால்கிணறு.
வடக்கு பார்த்த மச்சுவீட்டை காட்டிலும்,தெற்கு பார்த்த தின்னை நல்லது.
வாராத வாழ்வு வந்தாலும், வடக்கில் தலை வைக்காதே,
மரங்கள் பற்றிய செய்திகள் நமது பழந்தமிழர் பழமொழி அமைப்பில் பாடல்களாக கூறியுள்ளனர் அதுபற்றிய விளக்கம்.
வாசலிலே வள்ளிமரம் வம்முசமோ ராசகுலம்,
மாமரத்தை வெட்டி மச்சுவீடு கட்டி
பச்சை இலுப்பை வெட்டி
பண்டாரமோ பழனியில் வீடுகட்டி
பழனியில் வீடு கட்டி பழகுது எக்காலம்,
காய்ந்த இலுப்பை வெட்டி
காசியில் வீடுகட்டி
காசியில் வீடுகட்டி காணுவது எக்காலம்.
வாழ்கிற வீட்டுக்கு வாழை வைத்துப்பார்.
வீட்டுக்கொடியை வெட்டினால்
வீட்டுப்பெண் வேட்டத்தில் தங்காது.
வீட்டு செல்வம் மாடு
தோட்டச் செல்வம் முருங்கை.
இருட்டு வீட்டுக்குள் முரட்டு ராஜா.

AAMAI puguntha veedu urupudathu

வாஸ்து பழமொழிகள்
வாஸ்து பழமொழிகள்