சோடச மனை பொருத்தம் வாஸ்து / மருங்காபுரி வாஸ்து /marungapuri vastu / வீட்டு மனைப் பொருத்தம்

சோடச மனை பொருத்தம் வாஸ்து,மருங்காபுரி வாஸ்து,சென்னை: ஆயாதி பொருத்தம் இல்லாமல் வீடு கட்டலாமா?,வீட்டு மனைப் பொருத்தம்,Ayadi calculator , ayadi kanitham based on manaiyadi shastra, reveals the veedu manai porutham, ayadi porutham ,மனை சாஸ்திரம்(Manai Sasthiram) ,Manaiyadi shastram, Manaiyadi sastram and Vastu shastra, மனை அடி சாஸ்திரம் (குழி கணக்குடன்) ,சர்வார்த்த சிற்பசிந்தாமணி,ஆரூடம், சோடச மனைப்பொருத்தம் பார்க்குதல், திசையறிந்து. வாசற்கால் வைக்க … பார்க்குதல்,. மனை உயர்வு தாழ்வுலக்ஷணம், மண்சுவை, மனைப் பொருத்தம், மனை … பலன், வாஸ்து புருஷன் நித்திரை விடுதல், வாரபலன் marungapuri vastu