சொத்துக்கள் விற்பனை வாஸ்து/ Facing trouble in Remedies For Selling Property

சொத்துக்கள் விற்பனை வாஸ்து,வீடு மற்றும் நிலங்களை விற்பனை வாஸ்து,Facing trouble in selling your property,Remedies For Selling Property,Should you give up on a good property vastu,