காக்காய் வலிப்பு வாஸ்து தீர்வு/பக்கவாதம் வாஸ்து தீர்வுகள்/Stroke for Vastu Solutions

காக்காய் வலிப்பு வாஸ்து தீர்வு/பக்கவாதம் வாஸ்து தீர்வுகள்/Stroke for Vastu Solutions,பக்கவாத நோய்களுக்கு வாஸ்து குற்றம் காரணமா,பக்கவாதம் எற்படும். இதயம் பாதிக்கும். இதயம் பாதிக்கும். தெற்கு பகுதியில் தவறு வரும் போது பெண்களின் உடல் நலம்,vastu remedies for health problems,vastu dosh remedies,vastu dosh and diseases,vastu remedies for north toilet,advance vastu and remedies pdf.vastu remedies for stomach problems,remedies for toilet in east direction,disadvantages of vastu shastra.