உயரமான மேற்கூரை High ceiling /பத்மநாபபுரம் வாஸ்து/padmanabhapuram vastu

வீட்டின் மேற்கூரை அமைப்பு,உயரமான மேற்கூரை (High ceiling)வாஸ்து ,பத்மநாபபுரம் வாஸ்து,Vastu Shastra Consultants in Padmanabhapuram, Padmanabhapuram palace vastu,vastu in Padmanabhapuram ,vastu in Padmanabhapuram வாஸ்து,Vastu Shastra Consultants in Padmanabhapuram, vastu rule for a ceiling,General High level tips for Vastu,