உணவு அருந்தும் அறை வாஸ்து/சாப்பிடும் அறை வாஸ்து/banaswadi vastu/food vastu/பானசவடி வாஸ்து சென்னை

உணவு அருந்தும் அறை வாஸ்துவாஸ்துப்படி உணவு அறைசாப்பிடுவதற்கு ஏற்ற திசைbanaswadi vastuசாப்பிடும் அறை வாஸ்துசாப்பிடும் போது இந்த திசைfood vastuபானசவடி வாஸ்து சென்னைtamil Vastu Shastra Consultants in BanaswadiBest Vastu Shops in BanaswadiBest Vastu Shastra Consultants for Home in BanaswadiVastu Yantras in BengaluruVastu interior designers Bangaloreதெற்கு திசையில் சாப்பிடும் அறைஜோதிட பாடம் – வாஸ்துமுன்னேற உதவும் வாஸ்து சாஸ்திர குறிப்புகள்Enter a comma after each tag484/500

Language, subtitles and closed captions (CC)

Recording date and location

Add when and where your video was recorded. Viewers can search for videos by location.Recording dateNoneVideo location

Licence and distribution

Learn about licence types and distribution.LicenceStandard YouTube LicenceDistributionEverywhereAllow embeddingPublish to subscriptions feed and notify subscribers

Category

Add your video to a category so that viewers can find it more easilyHow-to and style

Comments and ratings

Choose if and how you want to show commentsComment visibilityHold potentially inappropriate comments for reviewSort byTopShow how many viewers like and dislike this video