இல்லத்தில் பூஜையறை இருக்க வேண்டுமா?

இல்லத்தில் பூஜையறை இருக்க வேண்டுமா?

இல்லத்தில் பூஜையறை இருக்க வேண்டுமா?