ஆயாதி பொருத்தம் இல்லாமல் வீடு கட்டலாமா? /ஆயாதி பொருத்தம் / ayathi /ayadi calculations

மனையடி சாஸ்திரம் கூறும் குழி கணக்கு, வீட்டின் நீளம் அகலம் அளவுகள், ஆயாதி எண், ஆயாதி பலன், ஆயாதி பொருத்தம்,ayathi calculation, ayadi calculations excel, vastu dimensions for house, how to calculate room size as per vastu in tamil, mane aaya size,கெற்பப் பொருத்தம்,ஆயாதி வாஸ்து மனையடி பொருத்தம், ManaiSasthiram – Google,வீட்டு மனைப் பொருத்தம், AYATHI HORTICULTURE , Ayati Constructions,வீட்டு மனைப் பொருத்தம். வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் மனைக்கென்று சில பொருத்தங்கள் வகுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. 1.கெர்ப்பம் 2.ஆதாயம்,முக்கியமான பொருத்தங்கள் இருப்பின் அதனை வீட்டிற்கோ அல்லது கோவில்களுக்கோ அல்லது … இதற்கு ஆயாதி கணிதம், ஆயாதி பொருத்தம் இல்லாமல் வீடு கட்டலாமா? என்பது குறித்து விரிவாக விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் வாஸ்து