ஆயாதி குழி கணித வார பொருத்தம்/ துவாக்குடி வாஸ்து / thuvakudi vastu,Vastu Shastra in Thuvakudi Trichy

ஆயாதி குழி கணித வார பொருத்தம்,வீட்டு மனைப் பொருத்தம்,துவாக்குடி வாஸ்து,thuvakudi vastu,Vastu Shastra Consultants in Thuvakudi Trichy,Best Vastu Shops in Thuvakudi, Thirunedungkala nathar temple vastu thuvakudi,பணமும் புகழும் தரும் வடகிழக்கு,நெடுங்களநாதர் வாஸ்து,ஆயாதி பொருத்தம் இல்லாமல் வீடு,மனைப் பொருத்தம் காணும் முறை, கெற்பப் பொருத்தம் : மனை,ஆயம், வியயம், வாரம், திதி, ராசி, நட்சத்திரம், அம்சம், யோனி, பால், பூதம், பருவம், பர்யாயம்.,மனையடி ,கருப்பம் வரவு செலவு, யோனி வயது இராசி இனம், அங்கிசம் நட்சத்திரம் திதி வாரம்,