ஆயாதி குழி கணக்கு சூத்திர பொருத்தம்/Varam – Weekdays/ chennaivastu

ஆயாதி குழி கணக்கு சூத்திர பொருத்தம்,ஆயாதி மற்றும் குழிக் கணக்கு வாஸ்து,ஆயாதி மற்றும் குழிக் கணக்கு ,ஆயாதி வாஸ்து கணித முறை,Aaya – Income / benefits,Vyaya – Expenditure,Yoni – Direction indicating the flow of energy (Prana),Varam – Weekdays, Nakshatra – Star,Amsa – Quality/feature,