ஆயாதி கர்ப்பம் சார்ந்த வாஸ்து / Here B is Ayam Aaya Income / benefits

ஆயாதி கர்ப்பம் சார்ந்த வாஸ்து, Here B is Ayam, Aaya – Income / benefits,ஆயாதி கர்ப்ப பொருத்தம்,கர்ப்ப பொருத்தத்தின் பலன்,Vastu Formulas and measurements – Ayadi Sadvarga,Vastu Tips for more income and growth,வீட்டு மனைப் பொருத்தம், chennaivastu ,ஆயாதி விதிமுறை,basics of vastu for apartments, vastu for rental apartments, vastu requirements for apartments, vastu for small apartments, vaastu for small apartments, vastu shastra apartments, vastu tips for apartments vastu direction of house SCIENTIFIC VASTU PRINCIPLE ,Here, the length and breadth mean the outer measurements of the … Aaya also known as ‘Aadhayam’, means income and ‘Vyaya’ means loss or … they could withstand the impact of these energies and also benefit from them.1. Aaya – Income / benefits. 2. Vyaya – Expenditure. 3. Yoni – Direction indicating the flow of energy ,