அம்மிக்கல் ஆட்டுக்கல் வாஸ்து படி எங்கு வைக்க வேண்டும்/ vastu tips to store kitchen /chennaivastu


அலுவலகத்தில் அமரும் திசை, கிழக்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து பிளான், கண்ணாடி எந்த திசையில் வைக்க வேண்டும், பூஜை அறை எந்த திசையில் இருக்க வேண்டும், பெட்ரூம் வாஸ்து, பெருமாள் படம் வைக்கும் திசை, இறந்த பெரியவர்கள் போட்டோவை எந்த திசையில் வைக்க வேண்டும், தேவையற்ற பழைய பொருட்களையும் அடைத்து … செலுத்தும் மூலை ஆதலால் பழுதில்லாமல் அமைக்க வேண்டும். … வீட்டின் அக்னி மூலையில் மின்சாதனங்களை வைக்கலாம்.அம்மிக்கல் ஆட்டுக்கல் வாஸ்து படி எங்கு வைக்க வேண்டும்,அம்மி, ஆட்டுக்கல், விறகு சுமை, easy Vastu Shastra tips for your kitchen, ஆட்டுக்கல் வைக்கும் திசை,வாஸ்து படம்,