தமிழ்நாட்டின் No.1 வாஸ்து நிபுணர்

வாஸ்து நிபுணர்

அருக்காணி ஜெகநாதன்

புதிதாக வாஸ்து பார்த்து, வீடு, இடம், மனை, பிளாட்ஸ், அலுவலகம், தொழிற்சாலை போன்றவை வாங்கவும், ஏற்கனவே உள்ள இடத்தில வாஸ்து சரியாக உள்ளதா என பார்க்கவும், குறைபாடுகள் இருப்பின் அவற்றை நிவர்த்தி செய்யவும் சிறப்பான முறையில் வாஸ்து ஆலோசனை / தீர்வுகள் வழங்கப்படும்.

How May I Help You?

புதிதாக வாஸ்து பார்த்து, வீடு, இடம், மனை, பிளாட்ஸ், அலுவலகம், தொழிற்சாலை போன்றவை வாங்கவும், ஏற்கனவே உள்ள இடத்தில வாஸ்து சரியாக உள்ளதா என பார்க்கவும்,

icon01-free-img.png

வீடு /மனை

புதிய வீடு மற்றும் வீட்டு மனைக்குரிய சிறந்த வாஸ்து முறை பயன்படுத்தி பார்க்கப்படும்

icon02-free-img.png

அலுவலகம்

அலுவலக அறைகள் லாப ஸ்தான முறையில் அமைக்க வாஸ்து

icon03-free-img.png

தொழிற்சாலை

பாதுகாப்பு மற்றும் சிறந்த வருமானம் வரும் வழிமுறைகளில் வாஸ்து