வாஸ்து அமைப்பில் ஒரு வீட்டில் துணை வீடுகள்.

வாஸ்து அமைப்பில்  துணை வீடுகள்.
வாஸ்து அமைப்பில் துணை வீடுகள்.

வாஸ்து அமைப்பில்  துணை வீடுகள்.


மிகப்பெரிய வீடுகளில் வீட்டின் சுற்றுசுவர் அமைப்பில் துணை கட்டிடங்களை அமைப்பார்கள். அந்த அமைப்பு என்பது வாஸ்துவில் பொறுந்தி இருக்க வேண்டும்.


எந்த திசைகளை பார்த்த வீடுகளாக இருந்தாலும், அந்த வீட்டின் துணை கட்டிடங்களை அந்த வீட்டின் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும். சில இடங்களில் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பார்த்த வீடுகளின் பின்புறத்தில் அமைப்பார்கள். அது மிகப்பெரிய தவறாகி விடும்.அதாவது அந்த வீட்டின் உயரம் என்பது தாழ்ந்த அமைப்பாகி வாஸ்து குற்றமாகி விடும்.


அப்படி அமைக்கும் கட்டிடங்களை கழிவறை அமைப்போடு அமைக்கும் போது எந்த திசை வீடுகளாக இருந்தாலும், அதற்கு துணை வீடு என்பது வடமேற்கில் மட்டுமே இருப்பது நல்லது.


கழிவறை அமைப்பை தவிர்த்து அமைக்கும் போது தென்கிழக்கில் அமைத்து கொழ்வதில் வாஸ்து குற்றங்கள் எதுவும் கிடையாது. இந்த இரண்டு இடங்களிலும் சமையல் சார்ந்த அமைப்புக்களையும் ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம்

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

மனையடி பலன்கள்.
மனையடி பலன்கள்.

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]