வாஸ்துவில் ஈசானிய பகுதி

North-East-Vastu-Defects
North-East-Vastu-Defects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஈசானிய பகுதி ஒரு வீட்டில் சிறப்பாக அமையும் பொழுது வீட்டில் இருக்கும் அனைவரும் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வார்கள். சூரியனை வீட்டிற்கு அழைத்து வரும்பகுதி ஈசான்ய பகுதி ஆகும்.ஒரு வீட்டில்நீர் தொட்டிஎன்பது ஈசான்ய பகுதியில் கீழ் உள்ள தொட்டியாக அமைக்க ப்பட வேண்டும்.
ஈசானியத் பகுதியைப் பொருத்தவரை படுக்கைஅறை என்பதுவரக்கூடாது.அவ்வாறுவரும்பட்சத்தில் குழந்தைகள் படுக்கும் அறைகளாகவே இருக்க வேண்டும்.
ஈசானிய மூலையில் சமையல் அறை, பூஜை அறை, உயரமான கட்டிடங்கள், ஈசானியமூலை வெட்டுப்படுதல்போன்ற அமைப்புகள் தவிர்க்கப்படவேண்டும்.
ஈசானியத் திசையை மிகத்தெளிவாக அமைக்கும் பொழுது அவ்வீட்டில் வாழும்மனிதர்கள் சிறந்த மனிதர்களாகவும்,புகழோடு வாழும் மனிதர்களாக இருப்பார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

வாஸ்துவில் செய்வினை
வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து, 

 

 

 

 

 

 

வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.