சொந்த வீட்டிற்கு மட்டும் வாஸ்து பார்த்தால் போதுமா?வாடகை கட்டிடங்களுக்கும் வாஸ்து பார்க்க வேண்டுமா?

vastu for rented house
vastu for rented house

சொந்த வீட்டிற்கு மட்டும் வாஸ்து

ஒரு கட்டிடம் என்பது இந்த பூமியில் பொதுவான விசயம் ஆகும்.இந்த சாஸ்திரத்திற்கு இது சொந்தவீடு இது வாடகை கட்டிடம் என்றுவெல்லாம் தெரியாது. அது அதன் வேலையை செய்யும். ஆகவே எந்தவொரு கட்டிடமாக இருந்தாலும் வாஸ்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும்.

இந்த இடத்தில் ஓரு கட்டிடத்தில் வாடகைக்கு இருக்கும் போது அதன் பாதிப்பு என்பது அதில் வாழ்பவர்களுக்கு உண்டு. ஆகவே ஒருவர் தன்னிடம் பணம் இருக்கிறது என்பதற்காக,வாடகைக்கு கட்டிடங்களை கட்டி பணத்தினை பெருக்க வேண்டும் என்று தவறான அமைப்பில் வாஸ்து விதிகளை மதிக்காமல் கட்டிடம் கட்டும் போது, அதில் இருந்து வரும் பணம் ஒருகாலகட்டத்தில் கட்டிட உருமையாளரும் பாதிக்கும் சூல்நிலையை அந்த கட்டிடம் கொடுக்கும். எனது வாஸ்து பயணத்தில் தவறான அமைப்பில் பலமாடிகள் கட்டி வாடகைக்கு விடும் நபர்களின் வாரிசு வேற்று மதம் மொழி சார்ந்த நபரை திருமணம் செய்து தற்போது சொத்து பிரச்சினை காரணமாக வழக்கு நடந்து வரும் மக்களையும் பார்த்திருக்கிறேன். தவறான அமைப்பில் தொழில் அமைப்பிற்கு கட்டிடம் கட்டிக்கொடுத்து அவர்கள் வாரிசுகள் எந்தவிதமான வேலைகளும் தொழில்களும் செய்யாது வாழும் மக்களையும் எனது வாஸ்து பயணத்தில் பார்த்திருக்கிறேன்.

தவறான அமைப்பான கட்டிடங்கள் வாடகைக்கு இருப்பவர்களைக் காட்டிலும் கட்டிட உறுமையாளர்களைத் தான் அதிக அளவில் பாதிக்கும்.

 

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu in chennai
vastu in chennai

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]