மனைகளின் வாஸ்து

மனைகளின் வாஸ்து அமைப்பு விபரங்கள்.

மனைகளின் வாஸ்து
மனைகளின் வாஸ்து

மனை அளவுகள் என்பது மிகமிக முக்கியமான விசயம் ஆகும். ஒரு மனை இருக்கிறது என்றால் அந்த மனைக்கு இருபுறத்திலும்,நீள அகலங்களில் அதிக பரப்பளவு இருக்கக்கூடிய மனைகள் இருக்கிறது என்ளால் நடுவில் உள்ள சிறிய அளவில் இருக்கும் மனைக்கு தோசம் ஆகும்.

அதேபோல நான்கு பக்கங்களிலும் தெருக்கள் இருக்கும் மனைகளும் தவறு என்றுதான் சொல்லுவேன். அதேபோல சதுரம் அமைப்பாக இல்லாது ஒரு பக்கத்தில் இழுத்த அமைப்பாகவும், அல்லது மனையின் ஒருபகுதி இல்லாத அமைப்பாகவும் இருப்பது தவறு ஆகும்.

அதேபோல நான்கு பக்கங்களில் இரண்டு ஒரே அளவாக இருந்து மனையின் பின் பகுதி சுருங்கி முன்பகுதி விரிந்து இருந்தால் நல்லது என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது.மனையின் எதிரெதிர் பக்கங்கள் சம அளவாக இருக்க வேண்டும். அல்லது நாம் ஏற்படுத்தி கொளாள வேண்டும்.

ஒருசிலர் மனையை வடகிழக்கில் இழுத்த அமைப்பாக இருந்தால் நல்லது என்று இழுத்த அமைப்பாக ஏற்படுத்தி விற்பனை செய்வார்கள். அப்படிப்பட்ட மனையும் வாஸ்து அமைப்பில் தவறு என்றுதான் சொல்லவேண்டும்.

சதுரம் அல்லது செவ்வகமாக இருக்கும் போது மட்டுமே வாஸ்து புருச மண்டலம் என்பதனை நிறைவு செய்யப்பட்ட மனையாகவும்,அம்பனைக்குள் உள்ள இருக்கும் கட்டிடமும் வாஸ்துபுருச மண்டலத்தில் இணைந்து செயல்படும்.அதாவது ஆயாதி கணித பொருத்தம் என்கிற வாஸ்து சார்ந்த விசயத்தையும் இணைத்து அமைக்க முடியும். ஆக அற்புதமான வீடாக இருந்து அதில் வாழ்பவர்களில் வாழ்வில் அனைத்து விதமான நல்ல பலன்களையும் கொடுக்கும் மனையாக செயல்படும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vasthu consultant in chennai
vasthu consultant in chennai

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:jagan666[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.