தலைவாசல் வாஸ்துவில் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

தலைவாசல் வாஸ்து
தலைவாசல் வாஸ்து

தலைவாசல் வாஸ்து

முற்காலத்தில் வீட்டின் தலைவாசல் ஆகட்டும், வீட்டின் உள் அறைகளின் வாசல்கள் ஆகட்டும் இரட்டை படை அமைப்பாக இரண்டு கதவுகளை வைத்தனர். அதேபோல வாசல் மேற்பகுதியில் ஒரு ஜன்னல் போன்ற மேல் நிலையை அமைத்தனர்.

ஆனால் இன்று அவசர உலகிலும் பணம் சார்ந்த நிகழ்வு காரணமாக இரண்டு நிலைகளை வைப்பது கிடையாது.அதேபோல மேல்நிலை வேண்டிலேட்டர் போன்ற அமைப்புக்களையும் அமைப்பது கிடையாது. அதே வடநாட்டில் போல ஒருசில பகுதிகளில் மேல்நிலை கீழ்நிலை என்று இரண்டு அமைப்பாக பிரித்து வைத்து உள்ளனர்.

அதேபோல கதவு சத்தங்களை தவறு என்றுகூட நமது முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர். ஆனால் இன்று அப்படி இல்லை.நல்ல கீள் அமைப்பு ஏற்ப்படுத்தி சத்தம் இல்லாமல் அமைத்து கொள்ளலாம். இரட்டை கதவு என்பது சமையல் அறை மற்றும் பூஜையறைகளுக்கு மட்டும் ஏற்படுத்துவது சாலச்சிறந்தது. மற்ற அறைகளுக்கு தேவை இல்லை என்பது எனது கருத்து.

ஆனால் அனைத்து கதவுகளுக்கும் மேலே வேண்டிலேட்டர் அமைப்புக்களை அமைப்பது வாஸ்து நல்லது.

அதேபோல கதவுகளும் தானே சார்த்தப்படுவதுபோல எக்காரணம் கொண்டும் அமைக்கக்கூடாது.அதுபோலவே கதவினை மாட்டும் போது கொஞ்சம் தாழ்ந்த அமைப்பாக மாட்டும் போது தானே சார்த்தப்படுகிறது போல அமைந்து விடும்.அப்படி அமையும் போது அந்த வீட்டின் ஆண் மகன்களுக்கு உயிர் சார்ந்த தோசங்களை கொடுக்கும். இதன் பதிவு ஒரிரு இடங்களில் நான் வாஸ்து பார்க்க செல்லும் போது ஏற்பட்ட அனுபவக்கருத்து ஆகும்.இதனை உதாசின படுத்த வேண்டாம்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

chennaivastu.com

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]