வாஸ்து குற்றங்கள் எந்தவகையில் அந்த வீட்டில் உள்ள ஆண்களை பாதிக்கும்

ஆண்களை பாதிக்கும் வாஸ்து

indian-business-people
indian-business-people

 

 

 

 

 

 

ஒரு இல்லத்தில் ஆண்களையும், ஆண் வாரிசுகளையும்,குடும்ப தலைவர் மற்றும் மகன்கள் பேரன்கள்,பாதிக்கும் சூல்நிலையை ஒரு இல்லத்தின் வடகிழக்கில் இருக்கும் தவறுகள் துணையாக இருக்கும். வடகிழக்கில் இருக்கும் உயரமான அமைப்பு மற்றும், வடகிழக்கில் இடமே இல்லாது, கட்டிடம் கட்டி விடுவது,அப்படியே கட்டிடம் கட்டி இருந்தாலும், இடம் இருந்தும் திறப்புக்கள் இல்லாமல் இருப்பது போன்ற தவறுகள் அந்த வீட்டின் ஆண்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பினை கொடுக்கும்.

அதேபோல தென்மேற்கு பகுதியில் உயரமான அமைப்பாக எப்போதும் இருக்க வேண்டும்.அப்படி அல்லாது மற்ற பகுதிகளை விட தாழ்ந்த அமைப்பாக இருக்கும் போது அவ்வீட்டில் உள்ள ஆண்களுக்கு பாதிக்கும் சூல்நிலையை ஏற்படுத்தும்.

ஒரு இல்லத்தில் ஆண்கள் சிறப்பாக இருந்தால் மட்டுமே அவ்வீட்டில் எப்பொழுதும் பொருளாதாரம் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் தன்னிறைவு பெற்ற வாழ்க்கை வாழ முடியும். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் தென்மேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு வாஸ்து விதிகளுக்கு பொறுந்தும் அமைப்பாக இருக்க வேண்டும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]il.com

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.