வாஸ்துவும் மனித வாழ்வும்

Vastu and human life
Vastu and human life


ஒருவர் வாழ்கின்ற சுற்றுப்புற சூல்நிலைகளே அவர்களின் எண்ணங்களாக செயல்படுகிறது. ஒருவர் குடிசைப்பகுதியில் வாழ்பவராக இருந்தால் அன்றாடம் வேலைக்கு செல்லும் நபராக அடிமை வாழ்க்கை வாழும் மனிதராக என்றும் வாழ்வார். அதே ஒரு மனிதர் ஒரு அக்ரகார பகுதியில் வாழ்பவராக இருந்தால் எல்லோருக்கும் புத்தி சொல்லும் மனிதராக இருப்பார்கள். அதிகபட்சமாக இந்த விதி அனைத்து இடங்களிலும் பொறுந்தும்.


ஆக ஒருவர் தெருவை கடந்து ஒரு வீட்டை உண்ணிப்பாக கவனிக்கும் போது அந்த வீட்டின் அமைப்பு அங்குள்ள மனிதர்களின் நடவடிக்கையில் உள்ளிருந்து செயல்பட வைக்கும். நல்ல வாஸ்து அமைப்பில் வசிக்கும் மக்களின் வாழ்க்கையில் யோகம் மிக்க பெருவாழ்வும்,மனைவி மக்களோடு வாழ்கின்ற போகமான வாழ்வும் கிடைக்க பெற்ற மக்களாக இருப்பார்கள்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

மனையடி பலன்கள்.
மனையடி பலன்கள்.

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]