வேலையாட்கள் குடியிருப்பு என்பது தொழிற்சாலைக்கு வெளியே இருப்பது மிகச்சிறப்பு. 

    வேலையாட்கள் குடியிருப்பு ஒரு தொழிற்சாலை இருக்கிறது என்றால் தொழிலாளர் குடியிருப்பு அமைப்பை தொழிற்சாலையின் உள்ளேயே சிலர் குடியிருப்பு அமைக்கின்றார்கள். என்னை பொருத்தவரை அந்த குடியிருப்பு அமைப்பு தொழிற்சாலைக்கு வெளியில் அமைத்துக் கொடுப்பது சிறப்பு. ஏன் என்றால் சில இடங்களில் சில வாஸ்து புத்தகங்களை படித்துப் பார்த்துவிட்டு வடமேற்கு வரலாம், தென்கிழக்கு வரலாம் என்று அந்த திசைகளை மூடும் அமைப்பாக ஏற்படுத்திவிடுகிறார்கள். அது மிக மிக தவறு. அது எங்கு பாதிக்கும் என்றால் அந்த தொழிற்சாலையின் … Read more