வாஸ்துப்படி தலைவாசல் எப்படி அமைக்க வேண்டும்?

vastu for doors

வாஸ்துப்படி தலைவாசல்                கிழக்கு பார்த்த இல்லத்திற்கு தலைவாசல் கிழக்கு திசையில் வடக்கு திசைக்கு ஒட்டியவாறு அமைக்க வேண்டும். அதுவே தெற்கு வடக்கு நீளமான அமைப்பில் இல்லம் இருக்கிறது என்றாலே கிழக்கு பகுதியில் படிப்பறை ஏற்படுத்தியும் வாசல் அமைக்கலாம். வடக்கு பார்த்த இல்லத்திற்கு தலைவாசல் வடக்கு திசையில் கிழக்கு திசைக்கு ஒட்டியவாறு அமைப்பது முதல் தரமானது.அதனையே பழந்தமிழர் முறைக்கு பொருந்தும் அமைப்பில் வடக்கு ஒரு பாகம் விட்டு அடுத்த … Read more