எட்டுதிசைகளில் வடக்கு திசைக்கு வாஸ்து.

vaastu-principles-and-their-importance

வடக்கு திசைக்கு வாஸ்து.                 வடக்கு திசைக்கு அதிபதியாக குபேர பகவானை நமது சாஸ்திரம் கூறுகிறது. ஆகவே வீட்டில் செல்வத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திசை ஆகும்.ஆகவே இந்த திசையில் படுக்கும் அறைகளை ஏற்படுத்தும் போது கட்டாயமாக பணம் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் பாதிப்பு என்பது இருக்கும். ஒருசிலர் இந்த இடம் செல்வநிலைக்கு உரிய இடமாகும் இதனால் இங்கு பணம் மற்றும் நகைகளை வைத்து புழங்கி வர செல்வ நிலையில் … Read more