சொந்த வீட்டிற்கு மட்டும் வாஸ்து பார்த்தால் போதுமா?வாடகை கட்டிடங்களுக்கும் வாஸ்து பார்க்க வேண்டுமா?

சொந்த வீட்டிற்கு மட்டும் வாஸ்து ஒரு கட்டிடம் என்பது இந்த பூமியில் பொதுவான விசயம் ஆகும்.இந்த சாஸ்திரத்திற்கு இது சொந்தவீடு இது வாடகை கட்டிடம் என்றுவெல்லாம் தெரியாது. அது அதன் வேலையை செய்யும். ஆகவே எந்தவொரு கட்டிடமாக இருந்தாலும் வாஸ்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும். இந்த இடத்தில் ஓரு கட்டிடத்தில் வாடகைக்கு இருக்கும் போது அதன் பாதிப்பு என்பது அதில் வாழ்பவர்களுக்கு உண்டு. ஆகவே ஒருவர் தன்னிடம் பணம் இருக்கிறது என்பதற்காக,வாடகைக்கு கட்டிடங்களை கட்டி பணத்தினை … Read more