மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய சாஸ்திரங்கள்

Shastras to observe when pregnant

பெண்கள் மாதமாக இருத்தல் சாஸ்திரம் கட்டாயமாக மனைவி மாதமாக இருக்கும் போது மலை ஏறுவது கூடாது. மனைவி மாதமாக இருக்கும் போது ஏற்கனவே இருக்கும் தனது குழந்தைகளுக்கோ அல்லது தானோ முடி காணிக்கை செய்யக்கூடாது.வீட்டு பெண்கள் மாதமாக இருக்கும் போது வீடு கட்டகூடாது  மனைவி மாதமாக இருக்கும் போது வீடு கட்ட தொடங்குவதோ,அஸ்திவாரம் எடுப்பதோ,தூண்கள் நிறுத்தும் வேலைகளை செய்யக்கூடாது. . செய்வதும் தவறு. இது இந்த காலத்தில்  பயணம் வேகம் என்பதால் உடனே வந்துவிட முடியும் என்றாலும்,கடல்   கடப்பது என்பது … Read more