வாஸ்து பூஜை எப்போது செய்யலாம் ?

VASTU SHANTI

vastu-shanti ஏற்கனவே அங்கு பல உயிர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்.சூட்சுமமாக வேறு தேவதா சக்திகளும் அங்கு வாழ்ந்து வரும்.அப்படி வரும் போது அநத இடத்தினை நான் எடுத்துக் கொள்கின்றேன்.எனக்கு வழிவிட்டு ஒதுங்குங்கள்.என்று அறிவுறுத்துகின்ற செயலே வாஸ்து சாந்திபூஜை ஆகும். இதுவரை இங்கு வசித்தீர்கள் இந்த இடத்தில் நான் வசிக்கின்றேன் எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் என்று கேட்கின்ற செயலே ஆகும்.இந்த பூஜையை இரவு 11மணிக்கு மேல் செய்ய வேண்டும். வாஸ்து சாந்தி பூஜை எற்பதனை திருஷ்டி கழிக்கும் பூஜை என்றுகூட … Read more