மனையடி சாஸ்திரம் | குழி கணக்கு பலன்கள் | manaiyadi vasthu | அறையின் நீள – அகலம்

வணிக வளாகம் வாஸ்து, commercial complex vastu,வணிக வளாகங்கள் ,வணிக வளாகங்கள் வாஸ்து,Vastu for Commercial Complex,பெரிய கட்டிடங்கள் வாஸ்து,வணிக வாஸ்து,Vastu Shastra Tips For Commercial Buildings,Proper location of the commercial complex regarding roads.

வாஸ்துவில் இரண்டு விதங்கள் உண்டு ஒன்று வாஸ்து சாஸ்திரம் ஒன்று மனையடி சாஸ்திரம் மனையடி என்பது உள்ளவர்களையும் அளவுகள் என்பது ஆயாதி கூறக் கூடிய விஷயமாக ஒரு கட்டிடங்கள் அமைகிறது. என்று சொன்னால் மனைகளையும் வேண்டுமாய் ஆதிக்கம் வேண்டும் . வாஸ்துவும் மனை அடிகள் அடிகள் என்பது அந்த இல்லத்தில் அவரின் காலடி என்று குழப்பிக் கொள்ள வேண்டாம். இந்த சாஸ்திரம் தோன்றிய காலத்தில் மனையடி என்பதை அளவுகளாக வைத்திருந்தார்கள். அதை அடி என்று சொன்னார்கள். ஆங்கிலேயர்கள் … Read more