சூலம்,பாய்ச்சல், குத்தல் என்று வாஸ்துவில் சொல்கின்றார்களே? 

vastu for road hitting

தெருப்பார்வை மற்றும் வாஸ்து   வாஸ்து விதிகளின் படி சூலங்களின் தாக்குதல் மற்றும், கோயில்களில் பாய்ச்சல், எதிர்வீட்டு குத்தல்,ஆற்றுநீர் குத்தல்,தெருக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சந்துகளின் பாய்ச்சல், தெருக்கோடி குத்தல், வயல்பார்வை,  குளப்பார்வை, இப்படி பலவகைகள் உண்டு. இதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான தீமைகளை செய்யும்.   பெரிய குளங்கள் மற்றும் கிணறுகள்,ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தள்ளி நமது இடத்திற்கு இருக்க வேண்டும். இவைகளின் அமைப்பை பார்த்த பிறகே ஒரு வீட்டை கட்ட வேண்டும்.   பொதுவாக கோயில் … Read more