உங்கள் தொழிற்சாலை சரியாக இயங்க வில்லையா?

Vastu for Factory

Vastu for Factory , 100 தனிதர்களை வாழ வைக்கின்ற தொழிற்சாலை என்பது அந்த நூறு நபர்களுக்கும் அது கடவுளை போன்றது. ஏற்கனவே இருக்கின்ற தொழிற்சாலை சரியான வாஸ்து அமைப்பில் இல்லையெனில், அதன் வரலாற்றில் ஒரு காலகட்டத்தில் தன்னை இயக்கி கொள்வதில் தடுமாறும். ஒரு நிறுவனம் உறுவாக வேண்டும் என்றால், லட்சகணக்கில் இருந்து கோடிக்கணக்கான பணம் தேவை. தகுந்த இடம் வாஸ்து அமைப்பில்,தேவையான கட்டிட அமைப்புகள் வாஸ்து முறைப்படி, எங்கு அதிக எடையுள்ள இயந்தரங்களை எங்கு வைக்க … Read more