பணம் ஈர்க்கும் ரகசிய பழக்க வழக்கங்கள்.

what is vastu,பணம் ஈர்க்கும் ரகசிய பழக்க வழக்கங்கள்.

பணம் ஈர்க்கும் ரகசிய பழக்க வழக்கங்கள்.             சில பொருள்கள் பயணங்களால் பரவின.அப்படி பயணப்பட மனிதனை தூண்டிய பொருள்கள் என்று சொல்லும் போது தங்கமும் உப்பும் முன்னிலை வகித்தன. நாகரிகம் உப்போடு தோன்றியது. இல்லையெனில் அது உப்புசப்பில்லாமல் இருந்திருக்கும். உப்புவழிப் பாதைகளே மனித பயணத்தை தொடங்கி வைத்தது. எல்லா பயணங்களும் ரோமை நோக்கிய பயணம் என்கிற பழமொழி வந்த காரணமே உப்புபாதைகள் அனைத்துபாதைகளும் ரோமை நோக்கி அமைத்தார்கள். இதனை எனது … Read more