தொழிற்சாலைக்கு சரியான வாஸ்து தீர்வு

industry vastu

மிகப் பெரிய தொழிற்சாலையாக மேலும் மேலும் மாற்றம்  ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம் விவசாயத்திலும், தொழிற்சாலையிலும் தான் உள்ளது. அந்த வகையில் தொழிற்சாலை முதலாளியின் முன்னேற்றம் மட்டும் சம்மந்தப்பட்ட விசயம் கிடையாது. அந்த தொழிற்சாலையை நம்பி 50 முதல் 50000 நபர்கள் வரை கூட வேலை செய்வார்கள். அந்த தொழிற்சாலை மிகச்சரியான வாஸ்து அமைப்பில் இருக்கும்பொழுது அந்த தொழிற்சாலையை நம்பி வாழும் அந்த நபர்களும், அந்த நபர் சார்ந்த சிறப்பாக வாழ முடியும். இதற்கு துணையாக அந்த நிறுவனத்தின் … Read more