மனையடி வாஸ்து விளக்கம்

vastu for fire

 ஆயாதி கணித வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டின் உள் அளவு சூட்சும பலன்கள் விளக்கம். ஏற்கனவே நான் ஆயாதி வாஸ்து அமைப்பில் மனையடி குழிகணிதம் சார்ந்த விளக்கங்களை அளித்துள்ளேன்.அந்தவகையில் வீட்டின் உள் அளவுகளையும் உங்களுக்காக எனது இணைய தளத்தில் அளித்துள்ளேன்.ஆனால் ஒரு இல்லத்தின் உள் அளவு அமைப்பு மனையடிக்கு சரியாக இருந்தால் மட்டும் போதாது.ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மேல் அந்த அறையின் அகலத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் போது தீய பலன்களை கட்டாயமாக கொடுக்கும். அப்படி அந்த … Read more