உங்களுக்கு தீராத கஷ்டங்கள் ஏற்படுகின்றதா,

செல்வ நிலையில் உயர்வு பொன் பொருள் பெறுக வேண்டுமா? நேரடியாக சொன்னால் செல்வ நிலையில் உயர்வு பெற்று பணக்காரர் ஆக வேண்டுமா? நீங்கள் செய்யும்வேலையில் உயர்ந்த பதவி பெற தடை உள்ளதா? உங்கள் உடல் அனைவரையும் வசிகரிக்க கூடிய நிலை வேண்டுமா? திருமண வரன்கள் வந்து பிறகு அந்த சம்மந்தம் கைகூடுவது கிடையாதா? நினைத்திடும் அச்சிரீம் அக்கிலிம் ஈறா நினைத்திடும் சக்கரம் ஆதியும் அந்தமும் நினைத்தடும் நெல்லொடு புல்லினை உள்ளே நினைத்திடு அருச்சனை நேர்தருவாளே. விளக்கம்: ஸ்ரீரீம், … Read more