வாஸ்துவில் பெரிய பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடிய சின்ன விசயங்கள்.

வாஸ்துவில் பிரச்சனை

ஆற்றில் படகு பயணம் என்பது என்றுமே சந்தோசத்தை தருகின்ற பயணமாகும்.அப்படி ப்பட்ட பயணத்தில் ஒரு சின்ன ஓட்டை இருந்தது என்றால் படகும் படகு பயணம் செய்யும் மக்களும் காப்பாற்ற படுவது என்பது கடினமே,ஆக அதுபோலத்தான் ஒரு வாஸ்து அமைப்புடைய ஒரு வீட்டில் சின்னத்தவறுகள் இருந்தது என்றால் ஓட்டையான படகு பயணம் போலதான். அப்படிப்பட்ட சின்னத்தவறுகள் எனும் போது வீட்டினை நன்றாக வாஸ்து அமைப்பில் கட்டிய பின்பு பிரம்ம ஸ்தானத்தில் திறந்த அமைப்பினை ஏற்படுத்தினால் வாஸ்துப்படி நல்லது என்று … Read more