மனையடி என்பதன் விளக்கம்

vastu consultant in india

மனையடி என்பதன் விளக்கம். வாஸ்து மட்டும் பார்பவர்கள் மனையடி ஏன்பது காலத்திற்கு ஒவ்வாத விசயம் என்று சொல்கின்றனர்.நானுமே இதனைப்பற்றி  தெரியாத காலகட்டத்தில் இந்தக்காலத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லாத விசயம் ஆகும் என்றும்,இந்த அடி அளவு என்பது ஆங்கிலேயர் இந்தியாவில் வந்தபிறகே வந்தது என்றும் சொல்லியிருக்கின்றேன். ஆக ஒரு காலகட்டத்தில்  பூனை கண் மூடினால் உலகம் அனைத்தும் இருட்டு என்று  நான் நினைத்த காலம் ஆகும். எனது வாஸ்து பயணத்தில் ஏற்பட்ட அறிவின் காரணமாக இதுவும் இன்றைய காலகட்டத்தில் தேவை … Read more