வாஸ்துவில் மிகப்பெரிய இரண்டு தவறுகள்/ வைத்தீஸ்வரன் கோவில் வாஸ்து/Vaitheeswaran Kovil vastu

வாஸ்துவில் இருக்கும் மிகப்பெரிய இரண்டு தவறுகள்,வைத்தீஸ்வரன் கோவில் வாஸ்து,Vaitheeswaran Kovil vastu,வாஸ்துவில் இருக்கும் மிகப்பெரிய முன்று தவறுகள்,Vaitheeswaran Kovil or Pullirukkuvelur is a Hindu temple vastu,வைத்தியநாதசுவாமி திருக்கோயில் வாஸ்து,பூமி, வீடு வாஸ்து தோஷம் நிவர்த்தி ஸ்தலம் வைத்தீஸ்வரன் கோவில்,vastu consultant in Vaitheeswaran Koil, Vastu Shastra Consultants in Vaithiswarankoil ,vastu consultant in Vaitheeswarankoil,