வாழ்வில் வெற்றி

வாழ்வில் வெற்றி

வாழ்வில் வெற்றி                       வாழ்வில் வெற்றி பெற்றவர்கள் சொல்லும் வார்த்தைகளைத்தான், வெற்றி பெறுவது எப்படி என்று நமக்குப் பாடம் எடுப்பவர்களும் சொல்கிறார்கள். முன்னதில் இருக்கும் ஈர்ப்பு, பின்னதில் இல்லையே ஏன்? எதுவும் நம்மால் முடியும் என்பது பொதுவாய்ச் சொல்கிற வார்த்தை எதுவும் நாமே என்பது அனுபவம்! இன்றோ அதுவும் வார்த்தை! மெதுவாய் நடந்து மெல்ல நடந்து மீட்பில்லாமல் கலந்து அதுவாய் ஆனோர் அவர்தம் அமைதி … Read more