அதிர்ஷ்டம் தரும் பூஜை அறை அமைப்பு

vastu for puja room

அதிர்ஷ்டம் தரும் பூஜை             அதிர்ஷ்டம் தரும் பூஜை  அறை அமைப்பு என்பது என்ன என்பதனை பற்றி பார்ப்போம்.பூஜை அறை இருக்கிறது என்றாலே அதனை தாழ்த்தப்பட்ட அமைப்பாக அமைத்தல் என்பது தவறு. வாஸ்துப் படி பூஜை அறையின் கதவை உச்சத்தில் அமைக்க வேண்டும். அல்லது இநாத இடத்தில் உசாச விதிகளை விடுத்து மத்திய பகுதியில் வைப்பதே முதல்தரமானது என்பேன்.வாஸ்து முறைப் படி பூஜை அறைக்கு இரட்டைக் கதவுகள் தான் போட வேண்டும்.அந்த … Read more