வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டின் தரைத்தளம்.

vastu for tiles

வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டின் தரைத்தளம். நமது மனையின் உயரம் என்பது வாஸ்து அமைப்பில் இருக்க வேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் சாலையின் தரைத்தளத்தில் இருந்து இரண்டு அடிகளுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.அதற்கு பிறகு வீட்டின் தரைதள உயரம் அதிகபட்சமாக ஒரு அடிக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். அதேபோல மனையானது அது எந்த திசை மனையாக இருந்தாலும் இந்த உயரத்திற்கு மேல் இருக்கக்கூடாது. ஒரு சிலர் கிழக்கு மற்றும் வடக்கு பார்த்த மனைகள் உயர்ந்து இருந்தால் வாஸ்து அமைப்பில் நல்லது … Read more