சுற்றுப்புற சூல்நிலை வாஸ்து

வாஸ்து குறிப்புகள்

          வீடு கட்டுவது என்பது அவரவர் பொருளாதார வசதிகேற்ப அமைவது. அதன்படி பெரிய கட்டிடமாக அல்லது சிறிய கட்டிடமாக கட்டுவது என்பது அமையும். அப்படி கட்டப்படுகின்ற வீட்டை அமைக்கும் போது சில வாஸ்து ஆலோசனைகளின் படி செய்யும் போது கட்டாயமாக நல்ல அற்புதமான வாழ்க்கை வாழ முடியும். சுற்றுப்புற சூல்நிலை வாஸ்துவின் மூலமாக நம்மை காக்கும் கவசமே சுற்று சுவராகும். அதில் அமைக்கும் வாசல் கதவுகளை வாஸ்து விதிகளுக்கு பொருத்தம் இருக்கும் … Read more