வீடு கட்டும் போது ஏன் கடன் ஏற்பட்டு கட்டமுடியாது போவதற்கு வாஸ்து காரணமா?

வீடு கட்டும் போது ஏன் கடன் ஏற்பட்டு கட்டமுடியாது போவதற்கு வாஸ்து காரணமா?.. வீடு கட்டும்போது கடன் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதுபற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அப்படி தவறான அமைப்பு ஒரு இல்லத்தில் இருந்தால் வாஸ்து மாற்றம் செய்து வளமாக வாழ இக்கட்டுரை சமர்பணம். சிலர் மட்டுமே கையில் பணம் வைத்துக்கொண்டு வீடு கட்டுகின்றனர்.அதாவது அனைவரும் கடன் வாங்கி வீடு கட்டுகிறார்கள். அந்த கடனை அனைவரும் அடைத்து விடுகிறார்களா என்றால் நான் இல்லை என்றுதான் சொல்லுவேன். மக்கள் … Read more