விவசாய நிலங்கள் வாஸ்து

ரியல் எஸ்டேட் துறை

விவசாய நிலங்கள் வாஸ்து விவசாய நிலங்களுக்கு இயற்கையாகவே நில மாட்டங்கள் என்பது இருக்கின்றன. அதனை விடுத்து நாம் வட சரிவாக கிழ சரிவாக இருந்தால் நல்லது என்று எங்களைப் போன்ற வாஸ்து நிபுணர்கள் சொல்வது மிக மிகத் தவறு. குறிப்பாக சொல்லவேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த விதியை நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள காபி அல்லது தேயிலை தோட்டத்திற்கு நீங்கள் செல்லும் போது பார்த்துவிடலாம். அங்கே மட்டங்கள் என்பது இருக்காது ஆனால் விளைச்சல் என்பது நன்றாக இருக்கும் இதற்கு … Read more